گپ وگفت روزانه

مشغول برس کشیدن موهای پریشونشم.اتفاقابرس لابه لای گره موهاش گیرمی گیره.

وای مامانی موهاموتندی (کندی).اده (اگه)موهاموبتنی (بکنی)من تچل (کجل) میشم.نگران

*******************

مشغول شستشوی دستهاش هستیم.برای ابکشی آخربهش کمک میدم معمولا.

وای مامان منوچند (چنگ)گرفتی.

ببخشیدمامانی متوجه نشدم.

آخه نمی دی (نمی گی)دستم خون میاد.نگران

*******************

مامان دیدی اون پیشیه چدد (چقدر)بی ابد(ادب) وازدل (ازگلخجالت)بود؟مژه

بله؟تعجب

می دم (میگم)دیدی اون پیشیه چدد بی ابدوحساس بود؟چددپوستش لطیف بود؟چشمک

******************

صبح روزپدر.شماره منزل پدرم روگرفتم وگوشی رودادم دستش.

باباممود(محمود) سلام.روزت مبارت (مبارک)برات عط (عطر)خریدم.مژه

نخودتودهنش خیس نمی خوره.گریه

فردای روزپدر.

باباممودسلام.مامان بازم بدم (بگم)روزت مبارت؟سوال

*******************

دفترموسسه گل *دونه:

نی نی اسمت چیه؟ سوال(البته قابل ذکره نینی حداقل 2 سالی ازخودش بزرگتربود)

گلگون.

گلدون؟؟؟؟؟سوال

تعجبتعجبنه گلگون.ناراحت

اسم من آلیناست.مژه

گلدون ببین دائی هادی برام ماشین خریده.از خود راضی

********************

درسکوت وآرامش رستوران باصدایی شبیه فریاد:

باباعزیزه نوشابه میخوام.زبان

پدرش کمی تولیوان براش می ریزه.بعدنوشیدن یه جرعه:

بابابه سلا*متی نگفتیم.تعجب

وباباعزیزه ساکتساکتساکت

********************

مامان آلینازیراندازمیاری برات غذابکشم؟

غذاحاضره؟سوال

بله مامانی.

برام ماهی درست تردی(کردی)؟سوال

آره.

شمانمی خوری؟سوال

نه مامان.فقط برای دخترکوچولوم درست کردم.(فسقلی میدونه دوست ندارم)خجالتسبزسبز

ماهی باچی درست تردی؟سوال

باسبزی پلو.

شماخیلی کارخوبی کردی پلوهم درست کردی.خوشمزه

مرسی مامانم.حالازیراندازرومیاری؟غذات سردمیشه.

البته که میارم مامانی کوچولوی نازنینم.عسلت (عسلک)من.چشمک

*****************

برای انجام کاری صدام میکنه.باتاخیرمیرم سراغش.

مامان زودباش من کاردارم.عصبانی

چی کارداری؟سوال

میخوام برم سرکشوی شما انگوشر(انگشتر)ودستندای (دستبند) شماروببینم.مژه

چه کارمهمی داری.دیرت نشه مادر.متفکر

*******************

لیوان آبش روبرای شستشوبرام میاره.

Thank you

مامان ترتی (ترکی)نگو.نگوتنتیو(تنکیو)عصبانیقهر

مامانی ترکی نگفتم انگلیسی گفتم.

عزیزدلم ایندیلیسی (انگلیسی) نگو.بگومرسی دخترم.مژه

چشم.مرسی دخترم.چشمک

آفرین .صدآفرین.هزاروسیصدآفرین.مامان خوب ونازنین.فرشته روی زمین.تشویق

*****************

روی پاهام یه خراشیدگی دیده.

وای عزیزم چراپات اوف شده؟به کجاخورده؟ناراحت

نمی دونم مامان جان چی شده؟

می خوای بریم دتر(دکتر)آپول (آمپول)بزنیم؟سوال

نه.نگراننگرانگریه

پس دیگه هی نگواوف شده اوف شده.عصبانی

********************

داخل سرویس بهداشتی بعدانجام مراسم گلاب به رویی.هرچقدرازصدای فلاش تانکهای سرویسهای ایرانی وحشت داره عاشق سیفون توالتهای فرنگیه.

مامان خودم سیفون توالت فرندی (فرنگی)رومیزنم.از خود راضی

باشه خودت بزن.

درست فشارنمیده وآب کامل نمیادتادستشویی تخلیه بشه.

وای مامانی دُمش جامونده.تعجبسبز

*******************

بعدحمام موهاشوباحوله خشک میکنم وهمیشه زلفاش پریشون میشه.

بدومامانی برس بیارموهاتوشونه کنم.میره جلوآئینه.به تصویرخودش نگاه میکنه.

وای خدای من چدد(چقدر)زشت شدم.مامان زودشونه کن خوشل(خوشگل)بشمگریهمژه

******************

هرروزپروسه صبحانه خوردن دخترمون کم کم یه ساعتی زمان میبره.خدانکنه کاری داشته باشم یازمانم کم باشه.یه ساعتش گاهی یه ساعت ونیم میشه.

آلینابخوردیگه.خسته ام کردی.ناراحتگریه

ایندوری (اینجوری) بامن رفتارنکن.ایندوری بامن صوبت (صحبت)نکن.کوچولوبگو.بگودخترنازنینم-فرشته روی زمینم صوبونتو(صبحانتو)بخور.ابروهاتم بده بالا.استرسعصبانی

******************

یه پنیرجدیدبرای صبحانه خریدیم.طعمش رونپسندیدم.به همسری گفتم اگه شمادوست داری برای صبحانه ببرش.حسب اتفاق یه روزبرای صبحانه خانوم کوچیک  آوردم که خیلی مقبول افتاد.شب همین که پدرش درخونه روبازکرد فوری گفت:

باباعزیزه شماهرگزپنیرمنونمی بری باشه؟سوال

*****************

جدیدابرای اینکه زودتربه هدفش برسه خیلی ازکلمات عزیزم-عزیزدلم-مهربونم-عسلتم(عسلکم)-مامان کوچولوو...استفاده میکنه.ازونجایی که مامانم رودرنقش کارخونه تولیدجایزه وآدامس وکرم وبستنی می بینه میره پیشش وبایه لحنی که سنگم نرم میکنه اینجوری میگه:

مامان پرمین (پروین)عزیزمهربونم-جایزه چی داری واسه من؟سوال

/ 84 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مامان امیرپارسا

آخیییییییییییییش خیــــــــــــــــــــــــــالم راحت شد[لبخند][لبخند]

ماما پانی

منتظرم که زود بیای عزیزم دلم خیلی واسه تو و آلینا تنگ شده

شراره

نمیگی قسمت نظرات را می بندی ما کجا بیاییم بگیم گندمی از خودتونه[خجالت]

مامان کیا

چقدر دیررررررررررر زود می شود....خانمی گفتی زودی میام... دلم برای خودت و آلینای شیرین زبون تنگ شده.... هر روز دارم وبت رو چک میکنم....غیبتات خیلی زیاد شده ...باید با ولی بیای[چشمک]

بارمان و برسام و مامی

سلام مهدیه جان کجایی ؟ حسابی نگرانمون کردی زود بیا دیگه بگو کجا سرتون گرمه که به ما نمیگین هان مامان و دختری میخواین حال منو و پسرمو بگیرین هان [چشمک] هر حا هستین خوش باشین فقط به ما خبر بدین که دلمان تنگ است [ماچ][بغل]

کیانا- مامان آوا

دیگه خیلی دیر کردی ها[تعجب] به نظر میاد از موضوعی ناراحتی![ناراحت] زود بیا و ما رو از نگزانی در بیار دیگه[ماچ]