****

شرمنده روی ماهتونم ولی عروسی کنسل شد.ناراحت

دخترمون اجازه ندادمن وباباعزیزه اش باهم ازدباج (ازدواج )کنیم.نگراننگرانگریهگریه

زحمت شستشوی دلهای صابون زده اتون هم به گردن ازمونازکترمن.خجالتخجالت

************************

میگماخوب شدمازودترقضیه روفیصله داده بودیم والابایدسفارش کوزه میدادم.متفکرخندهخندهخنده

/ 0 نظر / 15 بازدید