پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

Labour Day

فردابرابربااولین روزماه می برابرباروزجهانی کارگروتعطیل عمومی هستش.متن زیرروازوبلاگ یکی ازعزیزانم سرقت ادبی کردم. محبت ازدیدگاه دکترعلی شریعتی: **محبت واقعی رازمانی دیدم که ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 9 بازدید